Nyheter

Press Release

Saniona Icon blue
Saniona publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2022
25 May 2022 at 2:00 AM EDT

 

Q1 2022 (Q1 2021)  
Intäkter uppgick till 6,6 MSEK (3,4 M)
Rörelseresultat uppgick till -133,2 MSEK (-94,1 M)
Periodens resultat uppgick till -133,4 MSEK (-83,4 M)
Resultat per aktie uppgick till -2,14 SEK (-1,34)
Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,14 SEK (-1,34)

Väsentliga händelser under Q1 2022

  • Saniona inledde upprepad dosering med doseskalering (MAD) samt undersökningar med positronemissionstomografi (PET) i Fas 1-studien med SAN711; den pågående Fas 1-studien är placebokontrollerad och data är fortfarande blindade. Saniona räknar fortsatt med att få tillgång till data från studien under mitten av 2022.
  • Saniona erhöll 7,3 MSEK (0,8 MUSD) från Novartis relaterat till Novartis förvärv av Cadent Therapeutics i januari 2021, där Saniona hade en ägarandel på 3 procent. Denna betalning, utöver de tidigare erhållna 24,2 MSEK (2,9 MUSD), utgör tillsammans Sanionas del av förskottsbetalningen kopplad till förvärvet. Saniona kan också komma att erhålla en andel av de återstående 5,1 miljarder SEK (560 MUSD) i villkorade betalningar i samband med uppnåendet av ännu icke tillkännagivna framtida milstolpar i förhållande till bolagets tidigare ägarandel, när och om dessa milstolpar uppnås.
  • Saniona och Boehringer Ingelheim avancerade sitt pågående forskningssamarbete till hit-to-lead-steget (H2L). I centrum för samarbetet står ett nytt, ej offentliggjort CNS-jonkanalmål för schizofreni. Saniona mottar forskningsfinansiering kontinuerligt och kan erhålla upp till 76,5 miljoner EUR i milstolpsbetalningar liksom royalty på den globala produktförsäljningen.
  • Den 29 mars 2022 tillkännagav Saniona en programprioritering och omstrukturering som innebar att de kliniska studierna i Fas 2b med Tesomet™ för hypotalamisk fetma (HO) och Prader-Willis syndrom (PWS) frivilligt pausades, kombinerat med en personalnedskärning om cirka 30 procent. Beslutet att på eget initiativ tillfälligt avbryta Fas 2-studierna med TesometTM har inget samband med Tesomets säkerhet eller effekt, utan beror helt och hållet på begränsad tillgång till finansiering.

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • Den 30 april 2022 utsåg Saniona Thomas Feldthus till verkställande direktör och Anita Milland till Chief Financial Officer. Thomas Feldthus kommer att leda genomförandet av Sanionas uppdaterade strategi fokuserad på jonkanalsrelaterad forskning och utveckling samt utforska möjligheter att avancera bolagets läkemedelskandidater genom partnerskap. Styrelsen valde Jørgen Drejer som tillförordnad ordförande fram till årsstämman den 25 maj 2022. I samband med den uppdaterade strategin har bolaget avslutat sina planer på en notering av aktien i USA, avvecklat verksamheten i USA och sagt upp all personal i USA, inklusive ledningsgruppen i USA. Omstruktureringsåtgärderna förväntas minska de framtida rörelsekostnaderna på årsbasis med cirka 70–75 procent.

Kommentar från VD        
”Vi omvandlar bolaget till en mer fokuserad och kostnadseffektiv organisation som lägger tonvikten på våra starkaste sidor, jonkanalsrelaterad läkemedelsupptäckt och utveckling. Vi har avvecklat vår verksamhet i USA och söker strategiska partnerskap för att maximera värdet av TesometTM och SAN711. Genom att förbättra vår operativa effektivitet och rikta in oss på affärsutvecklingsarbete strävar vi efter att dra full fördel av våra längst avancerade tillgångar och utveckla nya jonkanalsbaserade behandlingar under 2022 och därefter.

För mer information, vänligen kontakta
Thomas Feldthus, VD, +45 22109957; thomas.feldthus@saniona.com

Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 maj 2022 kl. 8.00 CEST.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas vars uppdrag är att dra fördel av sin expertis inom målinriktning mot jonkanaler för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för sällsynta sjukdomar. Bolagets längst avancerade läkemedelskandidat, Tesomet™, har framskridit till kliniska studier i mellanfas på hypotalamisk fetma (HO) och Prader-Willis syndrom (PWS) – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av kraftig viktuppgång, ämnesomsättningsstörningar och okontrollerbar hunger. Dessa kliniska studier har på bolagets eget initiativ satts på tillfällig paus på grund av begränsad tillgång till finansiering, och Saniona undersöker aktivt möjligheter till partnerskap. Saniona har utvecklat en proprietär plattform för läkemedelsupptäckt som är förankrad i IONBASE™, en databas som omfattar över 130 000 föreningar varav över 20 000 är Sanionas proprietära jonkanalsmodulatorer. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona två helägda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 genomgår klinisk prövning i Fas 1 och är positionerad för behandling av neuropatiska smärttillstånd, och SAN 903 utvecklas prekliniskt för sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar. Saniona är baserat i Köpenhamn i Danmark och är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

 

Bilaga