Nyheter

Press Release

Saniona Icon blue
Sanionas prekliniska kandidat SAN903 uppvisar stabil fibrosdämpande effekt i modell av kronisk njursjukdom
24 June 2022 at 2:00 AM EDT

PRESSMEDDELANDE

24 juni 2022

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att professor Helle Prætorius, från Århus universitet i Danmark, har presenterat resultat i samband med kongressen ECM2022 som visar att SAN903 skyddar mot fibros i en modell av kronisk njursjukdom.

Kronisk njursjukdom (CKD) innebär att njurfunktionen gradvis försämras på ett förödande sätt. Det påverkar livskvaliteten avsevärt för de drabbade och orsakar stora kostnader för samhället. Oavsett vad som ligger bakom den kroniska njursjukdomen utgörs en viktig del av sjukdomsbilden av njurfibros, som också ger den tydligaste indikationen på hur långt sjukdomsförloppet progredierat mot njursvikt.

Professor Helle Prætorius, MD-PhD från Århus universitet i Danmark, samarbetar med Saniona och visade i sin presentation att Sanionas KCa3.1-hämmare SAN903 dämpar njurfibros i en musmodell av kronisk njursjukdom. Vid daglig administrering av SAN903 i samband med ensidig urinvägsobstruktion minskades det fibrotiska området med totalt upp till 43 procent ((p>0,0001). SAN903 tolererades väl vid alla dosnivåer.

Huvudprövaren Helle Prætorius säger: “SAN903 och KCa3.1-hämmare i allmänhet framstår som möjliga behandlingar för att förebygga progressionen av fibros vid kronisk njursjukdom och andra fibrotiska sjukdomar.”

Palle Christophersen, EVP Research på Saniona, säger: ”Vi har tidigare påvisat i ett flertal prekliniska modeller att SAN903 dämpar inflammation och fibros. De nya resultaten från modellen av kronisk njursjukdom stärker ytterligare vår tilltro till SAN903 som en möjlig behandling för allvarliga inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar, som idag saknar effektiva behandlingsalternativ.”

SAN903 är en nytt potentiellt first-in-class-läkemedel som bygger på att hämma den kalciumaktiverade kaliumjonkanalen KCa3.1. Jonkanalen återfinns i immunceller och fibroblaster, där den bidrar till att reglera cellspridning, migration och produktion av cytokiner och kollagen. Tidigare studier har indikerat att hämning av KCa3.1 kan minska inflammation och fibros i samband med olika sjukdomar.

Saniona förväntar sig att slutföra den regulatoriska prekliniska utvecklingen under mitten av 2022 och inleda kliniska prövningar i Fas 1 i slutet av 2022 eller början av 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Feldthus, VD, +45 22109957; thomas.feldthus@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 24 juni 2022 kl. 08.00 CEST.

Om Saniona
Saniona ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling och en mission att dra fördel av sin expertis inom målinriktning mot jonkanaler för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för sällsynta sjukdomar. Bolagets längst framskridna produktkandidat, Tesomet™, har avancerats till kliniska studier i mellanfas för behandling av hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av svårhanterlig viktuppgång, störd ämnesomsättning och okontrollerbar hunger. Dessa kliniska studier har på bolagets eget initiativ pausats på grund av begränsad tillgång till finansiering, och Saniona utforskar aktivt möjligheter till partnerskap. Saniona har utvecklat en proprietär plattform för läkemedelsupptäckt som är förankrad i IONBASE™, en databas som omfattar över 130 000 föreningar varav över 20 000 är Sanionas proprietära jonkanalsmodulatorer. Med sin expertis inom jonkanaler avancerar Saniona två helägda jonkanalsmodulatorer, SAN711 och SAN903. SAN711 genomgår klinisk prövning i Fas 1 och är positionerad för behandling av neuropatiska smärttillstånd. SAN 903 avanceras i preklinisk utveckling för sällsynta inflammatoriska, fibrotiska och hematologiska sjukdomar. Saniona är baserat i Köpenhamnsområdet i Danmark och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

Bilaga